biuro@iuntir.pl +48 89 534 08 18
dialog

Model Współpracy Interesariuszy
Dialogu Innowacji

Dlaczego powstał Projekt ?

projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w województwie warmińsko-mazurskim problemy i ograniczenia w obszarze innowacji, nieefektywną współpracę interesariuszy innowacji.

Przeprowadzona na potrzeby projektu diagnoza w zakresie podmiotów wspierających innowacyjność w woj. warmińsko – mazurskim, a także zapisy ostatniego raportu monitorującego RSI 2016 (Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020), wskazują niewystarczające zintegrowanie działań w/w podmiotów, podejmowanych w ramach szeroko pojętej innowacyjności, przez co ich skuteczność jest niezadowalająca.
Celem naszego Projektu

jest wsparcie procesów innowacyjności i komercjalizacja wyników badań naukowych w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wypracowanie i upowszechnienie modelowych rozwiązań w zakresie współpracy i komunikacji aktorów innowacji.

Zakłada się, że utworzenie  wzorców współpracy oraz ich upowszechnienie wpłynie na zwiększenie aktywności wszystkich podmiotów zajmujących się wspieraniem innowacyjności w województwie warmińsko -mazurskim oraz może stanowić przykład dobrej praktyki dla innych regionów w kraju.
Produktem finalnym

będzie opracowanie i uruchomienie wzorcowych rozwiązań w zakresie współpracy i komunikacji głównych aktorów innowacji

w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem metody Design Thinking.

Zaproponowane w projekcie podejście daje nowe rozwiązanie w odniesieniu do istniejących usług wspierających dotychczasowe działania proinnowacyjne. Wypracowane rozwiązanie integrujące podmioty, wskazuje nowy, efektywniejszy sposób współdziałania, umożliwiający jednocześnie testowanie wypracowanych rozwiązań, ich korygowanie,  a następnie upowszechnianie i promowanie w ramach dobrych praktyk.Aktorzy innowacji

to podmioty działające na rzecz innowacyjności w naszym regionie tj. przedstawiciele sfery nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu w tym administracji

Instytucje Otoczenia Biznesu

Podmioty oferujące szeroki zakres usług w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Rozwój tych instytucji w regionie jest ważnym czynnikiem jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Design Thinking

Design Thinking to usystematyzowane podejście do procesu innowacji.


Etapy realizacji Projektu

DIAGNOZA, której celem jest określenie luk kompetencyjnych głównych aktorów innowacji w województwie warmińsko-mazurskim poprzez identyfikację:

  • podmiotów i ich rzeczywistych działań prowadzonych na rzecz innowacyjności,
  • barier utrudniających współpracę biznesu, administracji i nauki w regionie,
  • przypadków dobrych praktyk w obszarze wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań w regionie.

Efektem tych działań jest opracowany przez zespół badawczy raport stanowiącego bazę wyjściową do inicjowania rozwiązań wspierających tworzenie innowacji w regionie.


BUDOWANIE WSPÓŁPRACY poprzez organizację spotkania aktorów innowacji. Do realizacji tego etapu wykorzystano metodę Design Thinking, służącą również do tworzenia innowacji (produktów i usług) w oparciu o odkrycie i głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki, biznesu IOB, którzy poprzez uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach wypracowali rozwiązania/rekomendacje współpracy i komunikacji aktorów innowacji w regionie.


KONFERENCJA na której zaprezentujemy:

  • wypracowane rozwiązania/rekomendacje dotyczące efektywnej współpracy i komunikacji głównych aktorów innowacji w województwie warmińsko-mazurskim,
  • dobre praktyki zidentyfikowane na etapie diagnozy.

Podczas konferencji wytypowane zostaną tematy będące zalążkiem innowacji, które zostaną poddane działaniom wynikającym z wypracowanych wcześniej rozwiązań/rekomendacji. Konferencja będzie miała formę wystąpień oraz paneli dyskusyjnych.

WARMIŃSKO - MAURSKIE LABORATORIUM INNOWACJI (I-LAB):

to miejsce, w którym podejmowane będą działania w zakresie tworzenia i testowania wypracowanych rozwiązań dotyczących współpracy aktorów innowacji. Realizowane one będą w stworzonej do tego celu przestrzeni (Warmińsko – Mazurskim Laboratorium Innowacji - i-Lab). Miejsce to będzie umożliwiało przeprowadzanie spotkań, wymianę doświadczeń i integrację środowisk przedstawicieli dialogu innowacji. Analizowane przypadki dotyczyć będą m.in. inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego. Efekty pracy przedstawione zostaną w postaci raportów (udostępnionych na stronie projektu).
Warmińsko-Mazurskie Laboratorium Innowacji to miejsce sprzyjające efektywniejszej integracji środowisk: nauki, biznesu, administracji oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.
Kontakt

Instytut Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie jest niezależną, dobrowolną, samorządną organizacją, działającą na rzecz nowych technologii, rozwoju społeczeństwa informacyjnego a także przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych społeczeństwa w kraju.

Adres

Instytut Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie
ul. Metalowa 3
10-603 Olsztyn

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019